Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch

Obsah a pracovní celky

Projekt „Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí" navazuje na „malý" (přípravný) projekt s názvem „Analýza inovačního potenciálu na území EEL", který realizovaly UJEP Ústí n. L. a TU Dresden od 1. 2. 2011 do 30. 9. 2011. Cílem přípravného projektu bylo analyzovat databáze, statistické materiály a koncepční dokumenty, kvantifikovat rozsah, obsah, územní dopad a potenciální působení aktivit vědecko-výzkumné základny a podnikatelské (ekonomické) sféry na rozvoj území EEL a vytvořit tak předpoklady pro řešení navazujícího velkého projektu Cíle 3 vč. otestování metod šetření.

Cílem „velkého" projektu (INPOK) je zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti v česko-saském pohraničí díky propojení v oblasti aplikované vědy, výzkumu a vývoje. Jedná se i o transfer vědomostí a poznatků mezi vědecko-výzkumnými institucemi, podniky s výzkumnými aktivitami, logistickými a technologickými centry, klastry apod. Snahou je tedy vytvořit přeshraniční síť mezi vědecko-výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. 
V rámci projektu se budou realizovat 4 vlastní empirická šetření, 10 workshopů se zástupci podnikatelské sféry a vědecko-výzkumné základny a plánuje se vydání dvojjazyčné výzkumně aplikační studie. Výsledky studie budou obsahovat návrhy a opatření, cesty a možnosti pro navázání kontaktů mezi vědeckovýzkumnou základnou (VVZ), akademickou a podnikatelskou sférou na české i německé straně vč. přeshraničního propojení dotačního území. Cílovými skupinami jsou zejména podniky, VVZ, VŠ (studenti) a veřejná správa.

Projekt dlouhodobě přispěje k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce, nejen v rámci akademického prostředí, ale zejména v praxi (např. v podnikatelské sféře pomůže inovačním podnikům najít partnery na druhé straně hranice). K prohloubení mezinárodni spolupráce a k navázání kontaktů se budou pořádat workshopy a různá setkání.

INPOK-SCHEMA.jpg

Popis pracovních celků - předpokládaný průběh

Pracovní celek 1: Příprava, realizace a vyhodnocení vlastních empirických šetření

Pracovní celek 2: Úvodní a závěrečná konference, workshopy a další akce

Pracovní celek 3: Zpracování výzkumně aplikační studie

Pracovní celek 4: Publicita a prezentace projektu

eu ziel3